آگهی دعوت عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

آگهی دعوت عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)