پل شهرستان

پل شهرستان

پل شهرستان از جمله قدیمی ترین آثار به جای مانده از تاریخ کهن اصفهان است. بگونه ای که برخی منابع، شالوده های اصلی آن را متعلق به دوران ساسانی عنوان نموده اند.

از این پل که در یکی از قدیمی ترین محلات اصفهان عصر باستان واقع شده با نامهای « گی » ، « جی » و « شارستان » نیز نام برده شده است.
بخشهای فوقانی این پل دارای الحاقاتی از دوران دیالمه و سلاجقه است و سپس از دوره صفوی تا دوره معاصر نیز مرمتهای اساسی بر روی این پل صورت گرفته است.