هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

سمت

نماینده سهامدار (نام شرکت)

توضیحات

بهزاد  چنارانی

غیرموظف

رئیس هیئت مدیره

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

رزومه

حجت  عاقلی نژاد

موظف

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت هتل های بین المللی پارسیان

رزومه

علی فوجی

موظف

مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره

پیوند تجارت آتیه ایرانیان

رزومه

محمد رضا غفاری

غیرموظف

عضو هیئت مدیره

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

رزومه

کریم  بابائی دهکردی

غیرموظف

عضو هیئت مدیره

ره نگار خاور میانه پارس

رزومه