آگهی مجمع عمومی فوق العاده هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان