آگهی مزایده نوبت دوم ضایعات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم ضایعات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  18/10/96 می باشد.

جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/10/96 در محل هتل بین الملللی پارسیان کوثر اصفهان برگزار خواهد شد.حضور متقاضیان در محل هتل جهت حضور احتمالی در جلسه مزایده الزامی است .

مرتضی عابدپور  
سرپرست هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان