آگهی مزایده ضایعات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

آگهی مزایده ضایعات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  20/09/96 می باشد.
امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان