آگهی مزایده غرف نوبت دوم شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

آگهی مزایده غرف نوبت دوم شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

 شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  غرفه های گز و خشکبار ،آژانس مسافرتی، عکاسی ،صرافی یا گل فروشی ، نقره و فیروزه  ، صنایع دستی و غرفه پوشاک را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد .

متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند. مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  20/09/96 می باشد.

امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان