برگزاری مزایده شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    کاربری    نوع واگذاری

1    مزایده نوبت دوم آهن آلات واموال اسقاطی    _    فروش براساس نرخ کارشناسی

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده از تاریخ 1400/12/16 تا تاریخ 1400/12/24 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده / مذاکره الزامی می باشد).

مبلغ سپرده در مزایده 100،000،000 ریال می باشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.